ORGANAVN til Windows 95 og nyere versioner


Træningsprogram i navngivning af organiske forbindelser.

Formål med og anvendelse af programmet.

Programmet er beregnet til træning af nomenklaturregler for organiske forbindelser. Det er tilstræbt, at det både kan anvendes på et tidligt stadium i gennemgangen af den organiske kemi og være en udfordring for den øvede.

Hovedprincippet er, at man først vælger, hvilke(n) stoftype(r) og hvilke sidegrupper man vil arbejde med, samt om stofferne skal være simpelt eller kompliceret opbygget.

Derefter vises strukturformel for et stof på skærmen, og eleven skal så indtaste sit forslag til et navn for dette stof.

Er svaret rigtigt, vises en ”rosesætning”, hvorefter man kan gå videre til næste stof eller ændre sine valg.

Er svaret forkert, forsøger programmet at vejlede - dels ved en skreven kommentar, og dels ved at placere cursoren under det første forkerte tegn i navnet. Man får i alt 3 chancer, hvorefter  programmet skriver det rigtige navn umiddelbart over brugerens forslag, så det er nemt at sammenligne og se, hvor fejlen er.

Derefter kan man gå videre til et nyt stof eller gå tilbage til hovedmenuen og vælge simplere forbindelser.

Mens man arbejder med problemet, kan man søge hjælp til besvarelsen i hjælpemenuen (generel fremgangsmåde, liste over mulige sidegrupper eller liste over mulige funktionelle grupper).

For at give eleverne mulighed for at vurdere deres faglige fremskridt gives der point for rigtige svar, og disse point kumuleres løbende.

Efter udløbet af en i forvejen valgt arbejdsperiode (5, 10 eller 15 minutter) kan man så indskrive sine sammensparede point på en top-ti-liste, der kan gemmes som en fil før programmet forlades.

Pointtallet afhænger af, hvilken sværhedsgrad man har valgt, af det aktuelle stofs kompleksitet og af, om man svarer rigtigt i første, andet eller tredje forsøg.

De stoftyper, der er omfattet af programmet, er følgende: alkaner, alkener, alkyner, cycloalkaner, benzenforbindelser, alkoholer, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere, aminer og ethere, samt carboxylsyrer og ketoner med 1 dobbelt- eller tripelbinding - der er mulighed for at vælge en enkelt stoftype eller alle op til en bestemt grænse.

Mulige sidegrupper er: chlor, brom, iod, nitro, amino, methyl,ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, sec-butyl og tert-butyl. Der kan vælges helt frit mellem disse, dog kan amino ikke forekomme i alkaner, alkener og alkyner.

Mulige sværhedsgrader er: max. 3 sidegrupper, max. 8 sidegrupper og ubegrænset antal sidegrupper.

Længste vandrette kæde er på 8 C-er, men alkylgrupper kan bringe stamkæden op på max. 12 C-er - længste kæde er altså ikke nødvendigvis den vandrette. Hvis man i starten vil undgå for lange kæder, skal man derfor fravælge større alkylgrupper som substituenter.

Nomenklaturregler

I den nyeste version af programmet (4.1) anvendes IUPAC-navngivning svarende til Kemisk Ordbog, 1996. D.v.s. navne som propan-2-ol og pentan-3-on.

I denne version accepterer programmet ikke de gamle navne.

De umættede forbindelser omfatter alkener, alkyner, samt carboxylsyrer og aldehyder med en enkelt dobbelt- eller tripelbinding. Dette betyder, at man kun kommer ud for en enkelt lokant i et navn - enten for dobbelt/tripelbindingen eller for alkohol-/ketongruppen.

Programmet accepteret også de fleste tilfælde af udeladt nummerering, hvis navnet uden nummer er éntydigt. Der er dog ikke taget forbehold i alle tilfælde - og hvis der er andre fejl i navnet, forventer programmet numrene, når der vejledes om fejlen.

Programmet tager ingen hensyn til stereoisomeri. Der hverken skal eller kan bruges navne med cis-, trans-, (Z)- eller (E)-.

Programmet accepteret ganske få trivialnavne, som fx. myresyre, toluen og xylen, men forventer overalt IUPAC-navnet.

Ved aromatiske forbindelser har det været meget brugt med forstavelserne ortho, meta og para, og programmet accepterer derfor forstavelserne o-, m- og p- for 1,2-di, 1,3-di og 1,4-di-forbindelser, der ikke indeholder andre sidegrupper.

Ved estere, aminer og ethere bruges en lidt afvigende navngivningsstrategi, der er i overensstemmelse med den mest brugte i lærebøgerne (butansyremethylester, methylethylamin eller dimethylether)- og med Kemisk Ordbog, selv om denne også anbefaler andre navngivningssystemer. Der forekommer i ORGANAVN kun alkylgrupper som substituenter ved aminer og ethere, uanset hvad man ellers har valgt.

I den lidt ældre version af ORGANAVN (ver. 4.0) bruges den ”gamle” placering af den funktionelle gruppes lokant, altså navne som 2-propanol og 3 pentanon, men ellers er der ingen forskel på versionerne. Vil man derfor endnu ikke gå over til ”ny” navngivning, kan man i stedet købe version 4.0. I version 4.0 accepteres de nye navne, men programmet forventer de gamle, hvis der skal rettes. Den demo-version, der kan downloades er version 4.1.

Praktisk brug

Programmet er i hjælpemenuen forsynet med hjælp både til selve navngivningen og til brugen af programmet – her kan nærmere vejledning søges.

Man bør i menupunktet ”Sæt startbetingelser” sørge for, at programmet er sat op, som man ønsker, inden man går i gang med selve navnetræningen.

Ligeledes kan der være brug for at hente en topscore-liste ind, som man  selv eller andre har gemt tidligere.